HIFZ DUÂLARI

E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.
Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm.
Tehassantü bi-zî’l-mülki ve’l-melekûti,
va‘tesamtü bi’l-‘izzeti ve’l-ceberûti ve tevekkeltü
‘alâ’l-meliki’l- hayyi’l- kayyûmi’lhalîmi’llezî
lâ-yenâmu ve lâ-yemûtu. Dahaltü
fî hirzi’llâhi. Dehaltü fî hifzi’llâhi. Dehaltü
fî emâni’llâhi bi-hakki kâf hâ yâ ‘ayn sâd.
Küfîtü ve bi-hâ mim ‘ayn sîn kâf. Humîtü
ve bi-lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l-
‘aliyyi’l-‘azîm.
Allâhümma’hruznî bi-hirzi kudretike min
keydi’l-a‘dâi ve hallisnî bi-mennike ‘an sûi
kasd-i’l-eşkiyâi ve e‘ûzü bi-ke min kahri’lkâhirîne
ve zulmi’z-zâlimîne ve keydi’l
ümerâi’l- hâsidîne ve ta‘ni’l- eşkiyâi’l-müfsidîne ve şemâteti’l-eşirrâi’l-mudirrîne ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.
Allâhümme yâ hâfiza Nûhin fî’l-mâ’i ve Yûsufe fî’l-bi’ri ve Yûnuse min batni’l-hûti ve Eyyûbe fî’d-durri ve Mûsâ fî’l-yemmi ve İbrâhîme fî’n-nâri ve Muhammedin sallâ’llâhu te‘âlâ âleyhi ve selleme fî’l-ğâri. İhfaznî ve lâ-tefzahnî ‘alâ rü’ûsi’l-eşhâdi.
Allâhümme innî esbahtü* (emseytü) lâ-emlikü li-nefsî darran ve lâ-nef‘an ve lâ-mevten ve lâ-hayâten ve lâ-nüşûrâ ve lâ-estedî‘u en âhuze illâ mâ-a‘taytenî ve lâ-ettekiye illâ mâ vekîtenî allâhümme ve’ffiknî li-mâ tühibbuhu ve terdâhu mine’l-kavli ve’l-‘ameli fî tâ‘atike inneke zû’l-fadli’l-‘azîm.
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Fa’llâhu hayrun hâfizan ve hüve erhamu’r-râhimîn.
Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu lâ-yesûku’l-hayra illâ’llâh.
Bi’smi’llâhi mâ-şâ‘a’llâhu lâ-yesrifü’s-sûe illâ’llâh.
Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu mâ-kâne min ni‘metin fe-mina’llâh.

Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu lâ-havle ve lâkuvvete
illâ bi’llâh.
Mâ-şâ’a’llâhu te‘âlâ bi’smi’llâhi tevekkeltü
‘alâ’llâhi lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ
bi’llâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm.
Yâ Şâfî, yâ Kâfî, yâ Mu‘âfî.
* Sabah esbahtü şeklinde Akşam emseytü
şeklinde okunacak.

Türkçe Anlamı:

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allâh’a sığınıyorum.
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla
Mülkün ve saltanatın sahibiyle korundum.
İzzetine sarıldım. Uyumayan, ölmeyen, mühlet
veren, işleri üstlenen ve idâre eden hayat
sâhibi mülk sâhibi Rabbime tevekkül ettim.
“Lâ havle velâ kuvvete illa billâh” hürmetine,
“hâ-mim-ayn-sin-kaf” hürmetine, “kafha-
ya-ayn-sad” hürmetine Allâh’ın korumasına
girdim.
Allâh’ım! Kudretinle beni düşmanların
hîlelerinden koru, lütfunla beni kötülerin kötülüklerinden
koru. Zâlimlerin zulmünden,
kahredenlerin kahrından Sana sığınıyorum.
Zarar veren şerlilerin sataşmasından, boz
guncuların kötülüklerinden, hased eden yetkililerin tuzağından Sana sığınıyorum.
Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a âittir.
Nûh (a.s.)’ı suda, Yusuf (a.s.)’ı kuyuda, Yunus (a.s.)’ı balığın karnında, Eyyûb (a.s.)’ı hastalıkta, Musa (a.s.)’ı koca denizde, İbrahim (a.s.)’ı ateşte ve Hazreti Muhammed (s.a.v.)’i mağarada koruyan Allâh’ım! Beni de koru, beni tanıkların yanında utandırma.
Allâh’ım! Zarar, fayda, ölüm, hayat ve diriliş konusunda kendime, kâdir, mâlik değilim. Senin verdiğin dışındakini alamam, Senin beni koruman sayesinde korunabilirim.
Allâh’ım! Beni sevdiğinde başarılı kıl. Sen büyük ihsan sahibisin.
Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Allâh en hayırlı koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
Allâh’ın adıyla. Allâh ne dilerse o olur. Allâh’tan başka hayra götüren yoktur.
Allâh’ın adıyla. Allâh ne dilerse o olur. Allâh’tan başka kötülükten bizi çevirecek kimse yoktur.

Allâh’ın adıyla. Allâh ne dilerse o olur.
Ne ni‘met varsa hepsi, Allâh’tandır. İsyandan
dönüş, itaate güç ve kuvvet Allâh’ın yardımı
iledir.
Yüce Allâh ne dilerse o olur. Allâh’ın
adıyla ona tevekkül ettim. Yüce ve büyük
olan Allâh’ın yardımıyla isyandan dönüş ve
itaate güç mümkündür. Ey şifâ veren, her
şeye yeten, ey âfiyet veren Allâh’ım!