Namazda Okunan Dualar ve Tesbihat

Namaz Tesbihatları ve Anlamı

-“Allahu Ekber” Allah en büyüktür. (Namaza başlarken, Rükuya eğilirken, secdeye inerken ve secdeden kalkarken söylenir)

-“Sübhâne Rabbiyel Azîm” Ey büyük Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. (Rükuya eğilince üç Defa söylenir) -“Semiallâhulimen hamideh” Allah kendisine hamd edenleri işitti. (Rükudan doğrulurken söylenir)

-“Rabbenê leke’l-hamd” Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır. (Rükudan doğrulunca söylenir)

-“Sübhane Rabbiye’l-a’lê” Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. (Secdede üç defa söylenir)

-“Esselêmu aleykum ve rahmetullâh” Allah’ın selamı üzerinize olsun. (Namaz bitince önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilir)

Sübhaneke

subhaneke

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebêrakesmük ve teâlê ceddük (ve celle senêük*) ve lê ilêhe ğayrük. (* “Ve celle senâük” cenaze namazlarında okunur.)

Allah’ım! Sen her türlü noksanlıktan pak ve uzaksın. Seni daima böyle anar ve sana hamd ederim. Senin adın pek mübarektir. Senin şanın yücedir (Seni övmek yücedir) ve Senden başka ilah yoktur.

Ettehiyyêtü

ettehiyyetu

Ettehiyyêtü lillêhi vessalevêtü vettayyibêt. Esselêmü aleyke eyyühen Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakêtüh. Esselêmü aleynê ve alê ibêdillêhis Sâlihîn. Eşhedü el lê ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

Her türlü hürmet, selam,yüceltmeler ve temiz ameller Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam, bizlere ve Allah’ın Salih kullarına da olsun. Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve elçisidir.

Allâhümme Salli

allahumme-sali

 

Allâhümme salli alê Muhammediv ve alê êli Muhammed. Kemê salleyte alê İbrâhîme ve alê êli İbrâhîm. İnneke hamîdüm mecîd.

Allah’ım! Hazreti İbrahim’e ve yakınlarına rahmet ettiğin gibi, Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e ve yakınlarına da rahmet et. Şüphesiz övgüye ve yüceliklere layık olan ancak Sensin.

Allâhümme Berik

allahumme-berik

Allâhümme bêrik alê Muhammediv ve alê êli Muhammed. Kemê bêrakte alê İbrâhîme ve alê êli İbrâhîm. İnneke hamîdüm mecîd.

Allah’ım! Hazreti İbrahim’e ve yakınlarına bereket verdiğin gibi, Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e ve yakınlarına da bereket ver. Şüphesiz övgüye ve yüceliklere layık olan ancak Sensin.

 

Rabbenê êtina

rabbena-etina

Rabbenê êtina fid’dünyê hasenetev ve fil’êhirati hasenetev ve kınê azêbennâr.

Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahrette iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Rabbenêğfirlî

namaz-dualari-2

Rabbenêğfirlî ve li vêlideyye ve lil Mü’minîne yevme yekûmü’l hısêb.

Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekildiği gün beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla; affet.

Kunut 1

kunut-1-duasi

Allâhümme innê nesteî’nüke ve nesteğfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel hayra küllehû neşküruke ve lê nekfüruke ve nehleu ve netrukü mey yefcüruk.

Allah’ım! Ancak senden yardım dileriz, senden bağışlanmamızı ve bizi doğru yola iletmeni isteriz. Sana inanır ve sana tövbe ederiz. Sana güvenir ve seni överiz. Bütün hayırları senden bilir ve sana şükrederiz. Nankörlük etmeyiz. Sana karşı gelenlerle ilişkimizi keser ve onları terk ederiz.

Kunut 2

kunut-2-namaz-duasi

Allâhümme iyyêke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşê azêbeke inne azêbeke bilküffêri mülhık.

Allah’ım! Ancak sana ibadet ederiz. Yalnız senin için namaz kılar ve sana secde ederiz. Yalnız sana (senin rızana ulaştıracak işlere) koşar ve senin hizmetinizde oluruz. Rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki senin azabın kafirlere ulaşır.

Ayet-el Kürsi –Bakara Suresi 255

ayet-el-kursi-bakara-surasi-namaz-dualari

Allâhü lê ilêhe illê hüvel hayyül kayyûm, lê te’huzühû sinetüv velê nevm, lehû mê fissemêvêti ve mê fil ard, men zellezî yeşfeu ı’ndehû illê biiznih, ya’lemü mê beyne eydîhim ve mê halfehüm velê yühîtûne bişey’im min ı’lmihî illê bimêşêe, vesi’a kürsiyyühüssemêvêti vel’arda velê yeûdühû hıfzuhümê vehüvel aliyyül azîm.

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Amentü

amentu

Êmentü billêhi ve melêiketihî ve kütübihî ve rusülihî vel yevmil êhiri ve bil kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlê velba’sü ba’del mevt. Hakkun; Eşhedü el lê ilêhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Allahü Teâlâ’nın varlığına ve birliğine inandım. Allahü Teâlâ’nın meleklerine inandım; Allahü Teâlâ’nın kitaplarına inandım. Allahü Teâlâ’nın gönderdiği Peygamberlerine inandım. Âhiret gününe inandım. Kader, hayır, şer her şeyin Allah’ın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra tekrar dirilmek haktır. Şehâdet ederim ki Allah’tan başka hiç bir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki Muhammed (aleyhisselâm) Allah’ın kulu ve elçisidir.

 

Ezan Duası

ezan-duasi

Allâhümme Rabbe hêzihi’d-de’veti’t-têmmeh, ve’s-salêti’l-kâimeh, êti Muhammedeni’lvesîlete ve’l-fedîlete veb’ashü mekâmemmahmûdeni’l-lezî ve’adteh.

“Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed’e vesîle’yi ve fazîleti ver. O’nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt” derse, ona kıyâmet günü mutlaka şefaatim helal olur.” (Buhârî, Ezân, 8; Ebû Dâvûd, Salât, 28)